Would President Biden Raise Taxes on Amazon.com?

Joe Biden says it’s time for Amazon to ‘start paying their taxes.’